Töötasu- ja personaliarvestus

       A

 • töötajate igakuine töötasu arvestamine ja palgalehtede koostamine
 • lisatasude, preemiate arvestamine
 • puhkuse- ja lõpparvete arvestamine
 • andmete edastamine Haigekassale
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • töötasude ja maksude ülekandmine

       B

 • töölepingute koostamine
 • lepingute muutmiste ja lõpetamiste vormistamine
 • materiaalse vastutuse lepingute koostamine
 • personali andmebaasi pidamine
 • personalialaste dokumentide vormistamine (puhkuste ajakava, käskkirjad, teatised)
 • töölähetuste vormistamine
 • töösisekorraeeskirjade koostamine
 • personalialase statistika koostamine ja esitamine